We zien kwaliteit als het voldoen aan of overtreffen van uw verwachtingen en het bieden van doelgerichte, doelmatige, veilige en deskundige zorg. Als revalidant of naaste mag u verwachten dat u in het centrum van onze aandacht staat. Uw persoonlijke situatie is het uitgangspunt van alles wat we doen.

Meten van kwaliteit

We vinden het belangrijk om kwaliteit te meten en te beoordelen of  we doen wat we beloven. Zo weten we wat er goed gaat en wat er beter moet. We meten op verschillende manieren.

HKZ-certificering

Jaarlijks beoordeelt een extern bureau de kwaliteit en veiligheid van onze zorg. Toetsing vindt plaats op basis van de HKZ norm voor medisch specialistische revalidatie (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) en de NTA- norm voor veiligheid.

Revalidatiecheck

We meten ook een aantal indicatoren, zoals klanttevredenheid en wachttijden, die we net als andere zorginstellingen publiceren.

Uitkomstmaten

De Utrechtse Schaal voor de Evaluatie van Klinische Revalidatie (USER) is een meetinstrument waarmee we het resultaat van de klinische revalidatie meten. Onder ander bij opname en bij ontslag nemen verpleegkundigen bij alle volwassen klinische revalidanten de USER af. Daardoor krijgen we een goed beeld van wat de revalidatiebehandeling oplevert.

Bij sommige veelal poliklinische doelgroepen gebruiken we de USER-P om de participatie te meten.

Revalidantenenquête

Onze kwaliteit meten we ook door na de revalidatie aan revalidanten te vragen hoe ze de zorg en bejegening ervaren hebben. Ook andere revalidatiecentra doen dat. Daarmee krijgen we een goed beeld van hoe revalidanten de behandeling beleefd hebben, én hoe we het doen in vergelijking met andere centra is. Het is fijn te horen waar revalidanten tevreden mee zijn maar minstens zo belangrijk is het om te horen wat beter kan en moet.

Spiegelgesprekken

Tijdens een spiegelgesprek zitten behandelaars in het publiek terwijl revalidanten, onder leiding van een gespreksleider, vertellen over hun ervaringen in De Hoogstraat. De behandelaars krijgen als het ware een spiegel voor gehouden. Na het spiegelgesprek praten behandelaars na om vast te stellen waar onze kwaliteit voldoet aan de verwachtingen van revalidanten, en wat we moeten veranderen en verbeteren.

Risicoanalyses

Op veel verschillende momenten vinden risicoanalyses plaats. In ieder geval bij grote organisatieveranderingen maar ook als we nieuwe apparatuur aanschaffen waarmee we persoonsgegevens verwerken. Op basis van de risicoanalyse nemen we gewenste maatregelen om incidenten te voorkomen.

Leren van fouten, incidenten melden

Ook wij maken fouten. U mag van ons verwachten dat we er alles aan doen om fouten te voorkomen en dat we in ieder geval van fouten leren. In De Hoogstraat is een goede meldcultuur. Veiligheid is gebaat bij alertheid en meldingsbereidheid van alle medewerkers. We analyseren de meldingen om te kijken wat er is misgegaan, wat de oorzaken zijn en welke maatregelen we moeten nemen.

Audits

Ook door het organiseren van interne audits krijgen we zicht op onze kwaliteit. We kijken of we ons aan onze eigen afspraken houden en waar verbetermogelijkheden liggen.

Meldcode

De Hoogstraat Revalidatie werkt volgens de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Deze meldcode helpt alle professionals die bij De Hoogstraat Revalidatie werken om goed te reageren bij vermoedens van dit soort geweld. Om als zorgverlener snel én zorgvuldig in te kunnen ingrijpen, biedt de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling een handelingskader. Meer over de meldcode is te lezen op de website van de Rijksoverheid.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marty van de Scheur (kwaliteitsadviseur), telefoon: 030 256 1469