De Hoogstraat Revalidatie werkt met meerdere (zorg)partijen samen.

UMC Utrecht

In zorg, zorginnovatie, onderzoek, onderwijs en opleiding werkt De Hoogstraat samen met het UMC Utrecht. Het UMC Utrecht als academisch ziekenhuis en De Hoogstraat als revalidatie-instelling oefenen sterk van elkaar onderscheiden functies uit die echter voor specifieke onderdelen van de patiëntenzorg en voor specifieke patiëntengroepen volledig op elkaar aansluiten. Op basis van kwaliteit beschouwen wij elkaar als voorkeurspartners. Het meest in het oog springende resultaat van de samenwerking is het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, het gezamenlijke onderzoeks- en innovatiecentrum.

Diakonessenhuis

Het Diakonessenhuis is voor De Hoogstraat letterlijk het meest nabije ziekenhuis, met als gevolg, ultrakorte verwijslijnen. Het ‘Diak’ biedt De Hoogstraat onderdak voor revalidatiegeneeskundige consulten en poliklinische revalidatiebehandeling. Door de inbedding in het ziekenhuis is afstemming met andere specialismen en benutting van ziekenhuis-onderzoeksfuncties ‘als vanzelf’ georganiseerd.

St. Antonius Ziekenhuis

De revalidatiegeneeskunde in het St. Antonius Ziekenhuis is enkele jaren geleden losgemaakt van De Hoogstraat en integraal onderdeel geworden van het ziekenhuis. De onderlinge verbanden zijn gebleven en uiten zich in goede ketenzorgafspraken, samenwerking tussen de revalidatieartsen in een ’regionale staf’ en in de opleiding van revalidatieartsen.

Ariane de Ranitz & Merem Medische Revalidatie

Ariane de Ranitz is een onmisbare partner in de kinderrevalidatie. Door ons partnerschap kunnen onderwijs en kinderrevalidatie geïntegreerd (één kind, één plan) worden aangeboden. Ariane de Ranitz biedt samen met Merem Medische Revalidatie eenzelfde combinatie van onderwijs en kinderrevalidatie aan in Huizen. De drie organisaties willen intensiever samenwerken aan kwaliteitsverbetering en aan het verbeteren van de mogelijkheden van passend onderwijs.

ZorgSpectrum

Vanaf 2021 start ZorgSpectrum een eigen afdeling voor de (geriatrische) revalidatie, verpleging en verzorging van patiënten, binnen De Hoogstraat Revalidatie op de Rembrandtkade. Hiermee wordt een volgende stap gezet in de netwerksamenwerking tussen verpleeghuiszorg en medisch specialistische revalidatie, in het bijzonder voor mensen met een dwarslaesie.

RUG

De Hoogstraat vormt met Rijndam Revalidatie en Universitair Medisch Centrum Groningen/Centrum voor Revalidatie het samenwerkingsverband RUG (Rotterdam, Utrecht, Groningen). We delen met elkaar de ambitie om een leidende rol te spelen in de ontwikkeling van de revalidatiegeneeskunde, een rol die ondersteund wordt door investeringen in wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie.

Militair Revalidatiecentrum Aardenburg & Meander Medisch Centrum

Met het Militair Revalidatiecentrum Aardenburg en de revalidatie afdeling van Meander Medisch Centrum bouwen we aan de verbetering van de revalidatiegeneeskunde in de regio, met voldoende keuzevrijheid, stevige deskundigheid en goede toegankelijkheid voor alle revalidatievragen.

Lokale overheden

Lokale overheden in de ons omringende gemeenten en met name de Gemeente Utrecht. Hoewel patiënten vanuit heel Nederland voor hun zorgvraag naar De Hoogstraat komen, wonen de meeste patiënten in de stad of in de (wijde) omgeving van Utrecht. De gemeentebesturen en hun ambtelijk apparaat zijn door hun leidende rol bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning een onmisbare partner voor goede en doelmatige revalidatiegeneeskundige zorg. Als de besluitvorming over en verstrekking van voorzieningen in zorg, aanpassingen en hulpmiddelen goed aansluit op het revalidatieprogramma, draagt dat in belangrijke mate bij aan voorspoedig ontslag naar huis, een snellere re-integratie in het maatschappelijk verkeer en daarmee aan de kwaliteit van leven.