De verpleegkundige adviesraad (VAR) geeft op beroepsinhoudelijke basis advies aan de raad van bestuur en het management. Doel is om de kwaliteit van zorg te waarborgen en te verbeteren, beroepsinhoudelijke ontwikkelingen te stimuleren en professionalisering/profilering van de beroepsgroep te bevorderen.

Deze algemene doelstelling is op te splitsen in drie afzonderlijke doelen:

  • De VAR geeft vanuit een beroepsinhoudelijke optiek gevraagd en ongevraagd advies aan de raad van bestuur en management teneinde de kwaliteit van zorg te waarborgen en verbeteren;
  • De VAR heeft vanuit de invalshoek van de verpleging een bijdrage in het korte en lange termijnbeleid van de instelling;
  • De VAR stimuleert beroepsinhoudelijke ontwikkelingen en draagt hierdoor bij aan verdere profilering en professionalisering van het beroep van verpleegkundigen.

Visie

De VAR streeft naar een organisatie waarbij de verpleegkundige discipline tot zijn recht komt in samenwerking met andere disciplines om zo de beste revalidatiezorg te leveren. De verpleegkundigen zijn de experts op het gebied van revaliderend werken om zo de beste, kwalitatief goede zorg te leveren aan de revalidanten.

Om dit te verwezenlijken ligt de focus op sterk profileren, positioneren/waarderen en professionaliseren van de verpleegkundigen. Om zo de twee belangrijkste speerpunten te behalen: goede kwaliteit van zorg en behoud van verpleegkundigen.

Samenstelling

Leden:

  • Lisanne van Wijngaarden – voorzitter – (revalidatieverpleegkundige, cluster kind & jeugd)
  • Jente Houwaard – vicevoorzitter – (algemeen verpleegkundige, cluster dwarslaesie/orthopedie)
  • Ilse van Raaij (revalidatieverpleegkundige, afdeling jeugd)
  • Nathalie van Hoogstraten (algemeen verpleegkundige, afdeling neuro B)

De VAR wordt ondersteund door Paulus van Alphen (ambtelijk secretaris)