Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt de belangen van alle medewerkers. De Wet op de Ondernemingsraden geeft de OR een aantal rechten: adviesrecht, instemmingsrecht, initiatiefrecht en recht op informatie van de werkgever. Via de OR hebben medewerkers inspraak in het beleid van de organisatie.

Missie

De OR streeft naar een gezonde organisatie met als uitgangswaarde dat de medewerker met plezier in veiligheid kan werken aan goede kwaliteit van zorg. De kernwaarden daarbij zijn zichtbaarheid, transparantie, collegialiteit en gelijkwaardigheid.

De vergaderagenda’s en verslagen van zowel OR-vergaderingen als de overleggen met de raad van bestuur zijn voor medewerkers openbaar toegankelijk op het intranet.

Wie?

De OR bestaat uit negen leden en om de drie jaar zijn er verkiezingen. Idealiter zijn de leden een zo breed mogelijke afvaardiging vanuit alle afdelingen van De Hoogstraat. De OR heeft ruim 20 contactpersonen in de organisatie, die zorgen voor een goede inbreng vanuit (en communicatie met) de achterban.

Judith Quirijnen is voorzitter van de OR. Het vicevoorzitterschap wordt vervult door Annelies Polman. Samen vormen zij het dagelijks bestuur van de OR.

Meer informatie: or@dehoogstraat.nl