Momenteel wordt er door de projectgroep en (oud-) revalidanten gewerkt aan de voorbereidingen van de inrichting van het Patiëntenportaal. (Ouders van) revalidanten en naasten krijgen daarmee toegang tot hun dossier met medische gegevens, zoals verslagen en de voortgang van de behandeling. Een heldere, eenduidige rapportage van de behandelingen is daarbij van essentieel belang. Om aan deze eis te voldoen heeft De Hoogstraat een nieuwe methodiek ontwikkeld voor de dagrapportage (de decursus) van de behandelaars: de DOKA/HOKA.

D= Doelstelling of H= Hulpvraag
O= Objectieve beschrijving van het huidig functioneren
K= Klinisch redeneren (professionele analyse)
A= Actie, Afspraken, Adviezen, Adaptatie

Revalidanten geven aan dat er behoefte is aan heldere taal, een objectieve beschrijving van de behandelingen of onderzoeken, zodat ze daarmee meer regie kunnen nemen. De zorgprofessional wil graag werken aan doelen, objectief beschrijven wat leesbaar is voor de revalidant, maar wil ook graag zijn of haar professionele analyse kunnen beschrijven. Beide wensen komen samen in deze nieuwe methodiek.

Tijdens de ontwikkeling van de DOKA/HOKA is de methodiek getoetst in de praktijk, waarna de DOKA/HOKA is voorgelegd aan de klankbordgroep (oud-revalidanten). Deze nieuwe methodiek van rapporteren helpt behandelaars om structuur aan te brengen en om kort en bondig de informatie die noodzakelijk is te rapporteren.

De eerste reacties van behandelaars en artsen op deze nieuwe methodiek zijn zeer positief. De DOKA/HOKA ondersteunt de behandelaars in het doel- en hulpvraaggericht werken. Hierbij rapporteren de behandelaren op een objectieve wijze het huidig functioneren (observaties) van de revalidant en de daaruit voortkomende professionele analyse en vervolgstappen. De rapportage, als onderdeel van het medisch dossier, wordt daardoor leesbaar voor de revalidant en de professional.