Artikel 1: Abonnementsduur en beëindiging
Degene die zich inschrijft is zich bewust dat de door hem/haar verstrekte gegevens worden opgeslagen in de administratie van De Hoogstraat Sport en t.b.v. deze overeenkomst gebruikt worden. Het abonnement kan iedere dag ingaan. De ingangsdatum van het contract staat vermeld op het inschrijfformulier. Indien u gedurende de maand lid wordt, wordt deze eerste niet volledige maand meegenomen met de daaropvolgende incasso. De periodieke lidmaatschapsbijdrage is steeds per vooruitbetaling verschuldigd. Indien er niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan de deelnemer de toegang tot de lessen worden ontzegd. Het abonnementsgeld wordt d.m.v. de door de deelnemer gegeven machtiging middels periodieke automatische incasso geïnd. Alle abonnementsvormen hebben een contracttermijn voor onbepaalde tijd welke op ieder moment opgezegd kan worden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzeggen dient schriftelijk te geschieden middels een mutatieformulier (te verkrijgen bij uw begeleider) of per email via sport@dehoogstraat.nl. U ontvangt een bevestiging van uitschrijving.

Artikel 2: Afwezigheid
Langdurige afwezigheid (langer dan 4 weken)
Indien u als gevolg van een blessure, ziekte, vakantie of andere reden – langer dan 4 weken – afwezig bent en niet in staat bent om te komen sporten, dient u uw contract op voorhand op te zeggen. Het is niet mogelijk uw contract tijdelijk te ‘bevriezen’. Wij hanteren een opzegtermijn van één maand. Als u na uw afwezigheid weer wilt komen sporten wordt uw lidmaatschap opnieuw geactiveerd op het moment dat u zich weer aanmeldt. Het recht op een vaste plek komt bij langere afwezigheid te vervallen. Natuurlijk streven we ernaar tegemoet te komen aan uw wensen.

Kortstondige afwezigheid (4 weken of korter)
Bent u kortstondig afwezig als gevolg van een blessure, ziekte, vakantie of andere reden, dan kunt u uw lessen inhalen. U kunt dit zelf plannen via de app. Het is niet mogelijk uw contract tijdelijk te bevriezen. Het recht op uw vaste plek in de groep blijft in dit geval bestaan.

Het waarborgen van een vaste plek in de groep
Indien u als lid – langer dan 4 weken – opeenvolgend afwezig bent geweest in een groep, zonder u op voorhand afgemeld te hebben, komt het recht op uw vaste plaats te vervallen. Bij een verhuizing eindigt het lidmaatschap niet automatisch. Indien gewenst dient u uw contract zelf op te zeggen middels het mutatieformulier of per email via sport@dehoogstraat.nl.

Artikel 3: Aantal bezoeken
Het aantal bezoeken dat bij een bepaalde abonnementsvorm hoort, dient binnen de daarvoor geldende duur van 2 maanden opgemaakt te worden. Eventuele openstaande bezoeken na deze periode komen te vervallen. Een niet nagekomen les wordt gewoon in rekening gebracht. Er bestaat wel de mogelijkheid om in overleg een vooraf afgemelde les in te halen op een ander tijdstip.

Artikel 4: Lidmaatschap strikt persoonlijk
De lidmaatschapsovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur, prijs en het aantal bezoeken. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 5: Openingstijden en tarieven
De Hoogstraat Sport is gesloten op officiële feestdagen inclusief Bevrijdingsdag (5 mei) en houdt zich het recht voor in vakanties een beperkt lesrooster te hanteren, zonder dat dit zal leiden tot vermindering of teruggave van abonnementskosten. Een en ander wordt vroegtijdig kenbaar gemaakt. De Hoogstraat Sport behoudt zich het recht voor om de abonnementskosten en de algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen. Lopende abonnementen voor bepaalde tijd blijven echter ongewijzigd. Deelnemers worden minimaal 30 dagen voor een prijswijziging hiervan in kennis gesteld.

Artikel 6: Kleding en Handdoekgebruik
In de sportruimtes dient u te allen tijde correcte sportkleding te dragen. Daarnaast is het verplicht sportschoenen te dragen en een handdoek te gebruiken, geen buitenschoenen in de sportruimtes. Het is niet toegestaan (sport)tassen e.d. in de fitnesszaal mee te nemen, deze kunt u in de lockers of in de kleedkamer plaatsen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
De Hoogstraat Sport is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect respectievelijk van of aan goederen van de deelnemer. Tevens is De Hoogstraat Sport niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen van deelnemers.

Artikel 8: Storneren incasso
U dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling. Als u het niet eens bent met de afschrijving dan heeft u een bepaalde tijd de mogelijkheid het bedrag terug te boeken. Bij een niet terechte terugboeking wordt er €2 in rekening gebracht. Kan het te betalen bedrag na 2 keer proberen nog niet van uw rekening geïncasseerd worden dan zullen wij u een rekening sturen. Na een 2e aanmaning zal de vordering in handen gesteld worden van een incassobureau.

Artikel 9: Eigen verantwoordelijkheid medische situatie
U sport bij De Hoogstraat Sport. De Hoogstraat Sport maakt gebruik van de sportzaal, de fitnessruimte of het zwembad van het revalidatiecentrum. Dat betekent dat deze activiteiten niet vallen onder een behandeling van het revalidatiecentrum.
U kunt ons vergelijken met een sportschool waarbij uzelf zorgdraagt voor een goede medische overdracht. Vertel aan ons wat we vooraf over u medische situatie moeten weten. Zo kunnen we samen zorgen voor een veilige sport- of zwemactiviteit.

Artikel 10: Overige bepalingen
Alle gevallen of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door het management van De Hoogstraat Sport beoordeeld en beslist.