Algemene voorwaarden

Hieronder staan de algemene voorwaarden voor het gebruik van het patiëntenportaal van de Hoogstraat Revalidatie, genaamd MijnHoogstraat. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de wijze waarop revalidanten met behulp van het patiëntenportaal toegang kunnen krijgen tot een deel van hun medisch dossier. Dit stuk beschrijft de rechten en plichten van De Hoogstraat Revalidatie, als aanbieder-, en van de revalidant, als gebruiker van het patiëntenportaal MijnHoogstraat.

Omdat het patiëntendossier bijzondere persoonsgegevens bevat moeten goede afspraken worden gemaakt om te waarborgen dat op uiterst vertrouwelijke wijze met de gegevens wordt omgegaan. Door MijnHoogstraat – op welke wijze dan ook – te gebruiken accepteert u de in deze algemene voorwaarden beschreven werkwijze en afspraken zodat de veiligheid van uw gegevens en die van anderen zo goed mogelijk kan worden bewaakt.

Diensten zoals het patiëntenportaal zijn voortdurend in ontwikkeling. De vorm en inhoud hiervan kunnen van tijd tot tijd veranderen zonder dat alle gebruikers hierover expliciet worden geïnformeerd. Daarnaast kan De Hoogstraat Revalidatie besluiten om dergelijke diensten tijdelijk of blijvend te staken, zonder dat wij iedereen hiervan op de hoogte (kunnen) stellen. De meest actuele versie van de voorwaarden kunt u vinden op onze website. Door het inloggen op het patiëntenportaal, accepteert u telkens de laatste versie.

Toegang tot het patiëntenportaal, identificatie en beëindiging toegang

  • Toegang is strikt persoonlijk en patiëntgebonden. Alleen patiënten ouder dan 16 jaar, die bovendien wilsbekwaam zijn, kunnen toegang krijgen tot het patiëntenportaal. In alle andere gevallen is een machtiging nodig. De Hoogstraat Revalidatie kan nog geen toegang verlenen tot het patiëntenportaal aan gemachtigden.
  • Toegang kan pas dan worden verleend, als de patiënt is ingeschreven bij De Hoogstraat Revalidatie; nadat identificatie heeft plaatsgevonden op basis van een geldig legitimatiebewijs en verificatie heeft plaatsgevonden op basis van het BSN. Indien een patiënt niet beschikt over een DigiD+, is toegang niet mogelijk. Onder DigiD+ wordt verstaan: DigiD met extra controle via een sms-code of de DigiD-app.
  • Nadat een persoon als revalidant in De Hoogstraat Revalidatie is ingeschreven kan deze een verzoek indienen voor toegang tot MijnHoogstraat.
  • De toegang tot MijnHoogstraat blijft geldig zolang de persoon als revalidant bij De Hoogstraat Revalidatie staat ingeschreven, dus ook nadat een behandeling is beëindigd.
  • Het elektronisch patiëntendossier blijft bewaard volgens de wettelijke verplichte bewaartermijn. In geval van overlijden van de revalidant wordt de toegang tot MijnHoogstraat door De Hoogstraat Revalidatie, binnen vijf werkdagen nadat zij over het overlijden zijn geïnformeerd, beëindigd.
  • De revalidant kan de toegang tot MijnHoogstraat ieder moment beëindigen door een bericht te sturen naar de servicedesk (mijnhoogstraat@dehoogstraat.nl), met het verzoek om de toegang tot MijnHoogstraat te laten beëindigen.
  • De Hoogstraat Revalidatie kan de toegang tot MijnHoogstraat zonder verzoek of toestemming van de revalidant al dan niet tijdelijk beëindigen, wanneer dit voor het bewaken van de veiligheid van de gegevens van de revalidant en andere revalidanten noodzakelijk is. Deze maatregel heeft alleen betrekking op de toegang tot de gegevens via MijnHoogstraat en niet op de rechten van de revalidant met betrekking tot de inzage in gegevens en de wijze waarop De Hoogstraat Revalidatie met deze gegevens omgaat.

Via MijnHoogstraat beschikbare gegevens

  • De gegevens in MijnHoogstraat komen beschikbaar op het moment waarop deze door de verantwoordelijke zorgprofessional, planning of secretariaat zijn vrijgegeven. Op dit moment bestaat niet de mogelijkheid om via MijnHoogstraat te communiceren met de arts en betrokken teamleden. Deze mogelijkheid wordt op termijn wel voorzien.
  • Wanneer de revalidant via MijnHoogstraat toegang heeft gehad tot zijn gegevens, is hij zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop hij met de verkregen gegevens omgaat en de eventuele gevolgen daarvan.
  • De revalidant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen indien zijn inloggegevens door zijn toedoen of nalaten bij derden bekend geraken. De Hoogstraat Revalidatie is in dat geval niet aansprakelijk voor de door de revalidant geleden schade als gevolg van onbevoegde toegang tot MijnHoogstraat.
  • De Hoogstraat Revalidatie verwacht dat de revalidant juiste en volledige informatie over zijn gezondheid geeft. De zorgverlener behoort dit correct in het dossier te noteren. Eén van de voordelen van de inzage van het dossier door de revalidant is dat deze de behandelaar opmerkzaam kan maken op onjuiste of onvolledige gegevens.
  • MijnHoogstraat biedt mogelijk hyperlinks naar gerelateerde medische websites of apps van derden, die niet onder het beheer van De Hoogstraat Revalidatie vallen. Deze hyperlinks zijn slechts ter informatie opgenomen. De Hoogstraat Revalidatie is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, de blijvende juistheid van informatie in/op deze websites en/of apps, zoals deze door die derden ter beschikking worden gesteld.
  • De Hoogstraat Revalidatie is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik van MijnHoogstraat, bijvoorbeeld als gevolg van een technische storing.

Verplichtingen revalidanten bij toegang tot het patiëntenportaal

  • Het is de revalidant niet toegestaan anderen toegang te verlenen met behulp van zijn inloggegevens. De revalidant zelf is aansprakelijk voor eventueel misbruik van zijn gegevens en van de systemen van De Hoogstraat Revalidatie, indien hij anderen toegang verschaft door gebruik van zijn inloggegevens, ook als dit gebeurt onder zijn toestemming of wetenschap.
  • De Hoogstraat Revalidatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het beheer van de computer van de revalidant. De revalidant is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van de eigen apparatuur dus wordt de revalidant ten strengste geadviseerd te werken met actuele beveiligingsupdates en legale software. Verder is de revalidant verantwoordelijk voor een veilig gebruik van zijn toegangscodes en voor het toepassen van een correcte uitlogprocedure na ieder gebruik.
  • De revalidant is zelf volledig en als enige verantwoordelijk voor het gebruik, op welke wijze dan ook, van het patiëntenportaal. De Hoogstraat Revalidatie kan niet worden aangesproken voor schade in verband met het gebruik van het patiëntenportaal.
  • De revalidant is zich bewust van het feit dat de gegevens over het gebruik van het patiëntenportaal worden gebruikt voor statistische doeleinden en wetenschappelijk onderzoek
  • Het is de revalidant niet toegestaan onwelvoeglijke taal, onwaarheden of misleidende informatie in de communicatie te gebruiken (bijvoorbeeld bij het invullen van een vragenlijst).
  • De revalidant zal het patiëntenportaal alleen gebruiken voor het doel waarvoor het ter beschikking is gesteld en geheel in de lijn met de instructies voor het gebruik van deze voorziening. Hij voert geen acties uit die problemen met het systeem kunnen veroorzaken, gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken of de technische beschermingsmaatregelen van het systeem omzeilen. De revalidant zal geen acties uitvoeren die onrechtmatig zijn tegenover De Hoogstraat Revalidatie of andere revalidanten.
  • De revalidant is zich bewust van het feit dat De Hoogstraat Revalidatie toeziet op de juiste toepassing van het systeem en dat misbruik niet wordt getolereerd. De Hoogstraat Revalidatie is gerechtigd maatregelen te nemen tegen overtredingen van verplichtingen uit deze algemene voorwaarden, waaronder het beëindigen van de toegang tot het patiëntenportaal.

Verplichtingen van de Hoogstraat Revalidatie

  • De Hoogstraat Revalidatie zal zich naar vermogen inspannen om het patiëntenportaal te allen tijde beschikbaar te houden voor revalidanten. Desondanks kan de Hoogstraat Revalidatie niet garanderen dat het portaal altijd beschikbaar is en is De Hoogstraat Revalidatie niet aansprakelijk voor onderbrekingen of storingen die de toegang belemmeren. Indien het portaal niet beschikbaar is zal dit duidelijk kenbaar worden gemaakt.
  • De Hoogstraat Revalidatie zal zich inspannen om het patiëntenportaal veilig te houden voor de revalidant en verplicht zich om zich aan de ter zake geldende wet- en regelgeving te houden. De Hoogstraat Revalidatie zal passende maatregelen nemen tegen verlies van gegevens of onrechtmatig gebruik van gegevens door derden.
  • De Hoogstraat Revalidatie spant zich in om de beschikbare informatie op het patiëntenportaal zo juist en accuraat mogelijk te doen zijn.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

  • De Hoogstraat Revalidatie is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, die kan voorvloeien uit het gebruik van het patiëntenportaal, inclusief – maar niet beperkt tot – schade die het gevolg is van onjuistheid, ongeschiktheid, onvolledigheid of achterstand in de actualiteit van de informatie op het portaal.
  • Waar De Hoogstraat Revalidatie links biedt naar andere (medische) websites die niet onder het beheer vallen van De Hoogstraat Revalidatie, kan De Hoogstraat Revalidatie niet worden aangesproken op de juistheid van de informatie op deze websites. De links zijn uitsluitend bedoeld als informatie.
  • Op het gebruik van de DigiD(+) zijn de gebruiksregels van de DigiD van toepassing.

Slotbepaling

Overal waar hij staat in deze voorwaarden, wordt hij of zij bedoeld.

Januari 2019