De Hoogstraat
Steun ons!
 

Instrumenten

Voor het meten van klanttevredenheid en kwaliteit en het verbeteren ervan, gebruiken we de volgende instrumenten:
 
Revalidantenenquête
We vragen 4 keer per jaar aan alle revalidanten om ons feedback te geven over een paar belangrijke onderwerpen, zoals veiligheid, deskundigheid en bejegening. Het is goed om te horen waar revalidanten tevreden over zijn, maar minstens zo belangrijk om te horen waar de ervaringen minder positief uitvallen, want daardoor weten we ook op welk gebied we verbeteringen moeten aanbrengen. We gaan dan onderzoeken wat we kunnen doen om de waardering over dat onderwerp te vergroten. Naast de vaste vragen zijn er ook een paar open vragen, waarvan we hopen dat revalidanten hier hun eigen ideeën invullen, om ons scherp te houden.
Spiegelgesprekken
Om op bepaalde verbeterthema's uit de revalidantenenquête in te gaan, worden regelmatig spiegelgesprekken gehouden met (oud)revalidanten. Een spiegelbijeenkomst is een kringgesprek van revalidanten met publiek. Onder leiding van een onafhankelijke gespreksleider praten revalidanten van een afdeling over hun ervaringen met de behandeling, de voorlichting en het verblijf. Het publiek, bestaande uit de behandelaars van de betreffende afdeling, zit buiten de kring en praat niet mee. De revalidanten houden hen als het ware een spiegel voor. Doel van dit instrument is om -aanvullend aan de revalidantenenquête- direct feedback van revalidanten te krijgen.
Er komen een aantal vaste onderwerpen aan bod, zoals behandeling, verblijf en voorlichting. Daarnaast worden er nog een aantal onderwerpen ingevuld door de behandelaars in overleg met de kwaliteitsconsulent. Er kunnen zo ook afdelingsspecifieke thema's aan bod komen. Meteen na het gesprek praat het team na en worden afspraken gemaakt over actiepunten om de zorg vanuit het perspectief van revalidanten verder te verbeteren. Van spiegelgesprek en nagesprek wordt een verslag gemaakt, wat aan alle gespreksdeelnemers wordt toegezonden.
CQ-index

Landelijk onderzoek naar ervaringen van de klant

De Hoogstraat vindt goede kwaliteit van zorg en dienstverlening erg belangrijk. Daarom doen we mee aan een landelijk onderzoek naar klantervaringen in de revalidatiezorg. Zo kunnen we niet alleen zien wat de klanten vinden van onze zorgverlening, maar ook hoe we het doen ten opzichte van andere revalidatiecentra. We verwachten daarmee de zorg- en dienstverlening te kunnen verbeteren. Dit landelijke onderzoek wordt door een onafhankelijk onderzoeksbureau uitgevoerd.


Korte beschrijving van het onderzoek

Elke 3 jaar versturen alle revalidatiecentra op hetzelfde moment vragenlijsten naar een grote groep revalidanten. 250 Revalidanten van de zorgdivisies voor volwassenen en 250 (ouders van) revalidanten van de divisie voor kinder- en jeugdrevalidatie ontvangen deze vragenlijst met het verzoek deze in te vullen. De vragenlijst gaat over de ervaringen met De Hoogstraat. Deelname aan deze vragenlijst is vanzelfsprekend vrijwillig en anoniem.


Uitslag onderzoek

De uitkomsten van de enquête worden verwerkt door een onafhankelijk bureau, en alle centra krijgen gelijktijdig de uitslag. Er verschijnen twee rapporten met daarin de ervaringen van respectievelijk volwassenen en van (ouders van) kinderen met de zorg in De Hoogstraat.

2012
Revalidanten zijn in 2012 zeer tevreden over De Hoogstraat. Volwassenen gaven een 8,2 in 2012. De volwassenen die poliklinisch revalideerden gaven een 8,6; klinisch revalidanten een 8,0. Ouders van kinderen die revalideerden binnen de divisie kinderen en jeugd gaven een 8,4 voor De Hoogstraat als geheel. Op zeven van de tien kwaliteitsdimensies scoort De Hoogstraat gelijk of hoger dan het landelijk gemiddelde; mooie resultaten!
Zorgkaart Nederland
Op Zorgkaart Nederland kunt u uw ervaringen met De Hoogstraat delen met anderen, zodat ook toekomstige revalidanten kunnen lezen hoe u de revalidatie bij De Hoogstraat ervaren heeft. U kunt op Zorgkaart Nederland natuurlijk ook zelf ervaringen lezen van anderen met De Hoogstraat.

Ook wij volgen de reacties op deze website, omdat we ook via deze weg inzicht krijgen in ervaringen van revalidanten met De Hoogstraat.

Zorgkaartnederland is een initiatief van de NPCF - de overkoepelende patiëntenbeweging - en wordt door deze organisatie beheerd.
Verbeterprojecten
Bij het werken aan verbeterprojecten heeft het de Hoogstraat-medewerkers nooit ontbroken aan enthousiasme. Om ervoor te zorgen dat enthousiasme en creativiteit ook omgezet worden in resultaat, hanteert De Hoogstraat een vaste methode voor verbeterprojecten. Deze methode heet projectmatig creëren. Belangrijke ingredi?en voor een goed resultaat zijn creativiteit, betrokkenheid, samenwerking en plezier. Een aantal medewerkers is geschoold om voor tijdelijke projecten -als projectleider- met deze vaste methodiek aan de slag te kunnen. Voor de duur van het project worden ze op hun dagelijkse werk vervangen.

Vooraf worden doel, taken en verantwoordelijkheden afgesproken. De projectleider is verantwoordelijk voor een goed resultaat, de lijnmanager voor het implementeren van het resultaat. Zo blijft de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de zorg en kwaliteitsverbetering liggen waar het hoort: in de lijn.

Enkele voorbeelden van lopende projecten:
  • Een project over de inrichting van zorgprocessen in verband met de verhuizing naar de tijdelijke locatie in Overvecht
  • Invoering R-EPD (electronisch patientendossier voor de revalidatie)
  • Bewegingslab
USER (evaluatie klinische revalidatie)
De USER (Utrechtse Schaal voor de Evaluatie van Klinische Revalidatie) is een meetinstrument om het resultaat van de klinische revalidatie te meten. Sinds 1 januari 2008 nemen verpleegkundigen in De Hoogstraat bij alle volwassen klinische revalidanten de USER af; in ieder geval in de week van opname en bij ontslag en op sommige afdelingen ook voor elk teamoverleg.

De Hoogstraat gebruikt de USER om de uitkomsten van revalidatie inzichtelijk maken voor zichzelf en anderen (denk aan revalidanten, potentiële revalidanten, verwijzers en verzekeraars) en met betrokkenen in gesprek te gaan over de kwaliteit van zorg en mogelijke verbeteringen. Bekijk de resultaten van 2014.
Interne audits
De Hoogstraat is continu bezig met verbetering van de werkprocessen en de geboden zorg. We organiseren regelmatig interne audits om na te gaan of we ons houden aan procedures en afspraken én om te kijken waar verbeteringen nodig zijn. Een aantal medewerkers is geschoold om zo objectief mogelijk naar werkprocessen te kijken. Ze auditeren op afdelingen waar ze zelf niet werken en onderzoeken hoe de dagelijkse gang van zaken is. Ze rapporteren hun bevindingen aan de teammanager en doen suggesties voor verbetermogelijkheden.

Bekijk onze resultaten.

Informatie: Nienke Uniken Venema, kwaliteitsconsulent 030 256 1469

Beschikbare downloads

laatste nieuws

Workshop rapporteren medisch dossier | congres BACK TO THE FUTURE

Workshop rapporteren medisch dossier | congres BACK TO THE FUTURE

18-04-2018

Op 21 april 2018 vindt het congres ‘BACK TO THE FUTURE, dwarslaesierevalidatie in 2030’ plaats. Dit congres staat in het teken van alle technologische ontwikkelingen die in rap tempo plaatsvinden. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor onze revalidanten en voor ons als dwarslaesie-behandelaren? [...] » Lees verder

Conditie jongeren met fysieke beperking verbetert met sport

Conditie jongeren met fysieke beperking verbetert met sport

12-04-2018

Onderzoeker Maremka Zwinkels pleit voor meer mogelijkheden voor jongeren met een fysieke beperking om in hun vrije tijd in de buurt te kunnen sporten. Ze roept sportverenigingen op om dit mogelijk te maken. Zwinkels promoveert vandaag op haar onderzoek naar het effect van sport bij deze groep jongeren. De conditie gaat vooruit als ze minimaal één keer per week sporten. [...] » Lees verder

Samenwerking TR-Care en De Hoogstraat Revalidatie verlengd

Samenwerking TR-Care en De Hoogstraat Revalidatie verlengd

10-04-2018

TR-Care en de Hoogstraat Revalidatie hebben onlangs hun samenwerking voor de komende drie jaar verlengd. Als leverancier van diverse zorghulpmiddelen, waaronder tilliften, stelt TR-Care elk jaar een bedrag ter beschikking aan De Hoogstraat Vriendenfonds. De donaties zijn bedoeld om initiatieven te steunen die niet uit het reguliere zorgbudget betaald kunnen worden maar die wél het verschil maken voor revalidanten. [...] » Lees verder

De invloed van leefstijlfactoren op de gezondheid van kinderen met cerebrale parese (CP)

De invloed van leefstijlfactoren op de gezondheid van kinderen met cerebrale parese (CP)

03-04-2018

Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht start met een driejarig innovatieproject waarin wordt onderzocht op welke wijze voeding, slaap en fysieke activiteit bijdragen aan de gezondheid en het welbevinden van kinderen met cerebrale parese (CP). CP ontstaat door een hersenbeschadiging rond de geboorte of een aanlegstoornis van de hersenen en is de belangrijkste oorzaak van fysieke beperkingen bij kinderen. Het komt voor bij ongeveer één op de 400 baby's in Nederland. Het project wordt gesubsidieerd door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en staat onder leiding van dr. Olaf Verschuren en Raquel Hulst, onderzoekers bij het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht. [...] » Lees verder

» meer nieuwsberichten

Agenda

  • 21-04-2018

    Workshop rapporteren medisch dossier | congres BACK TO THE FUTURE

    » Lees meer
» meer agenda

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief