De Hoogstraat
Steun ons!
 

Hersenletsel (o.a. beroerte)


De Hoogstraat doet wetenschappelijk onderzoek op het gebied van hersenletsel en met de uitkomsten vernieuwen we de zorg continu. We leveren revalidatiebehandeling volgens de laatste ontwikkelingen en op hoog niveau. De kennis en ervaring op het gebied van hersenletsel hebben we gebundeld in gespecialiseerde behandelteams.
 
Wat is hersenletsel?
Met de term hersenletsel bedoelen we een groot aantal aandoeningen van de hersenen. Letterlijk betekent het 'beschadiging van de hersenen'. Ook de term niet-aangeboren hersenletsel wordt veel gebruikt, vaak afgekort tot NAH. Dit is hersenletsel dat later in het leven ontstaat, in tegenstelling tot aangeboren hersenletsel, dat in de periode rond de geboorte ontstaat. Bij De Hoogstraat behandelen we zowel aangeboren als niet-aangeboren hersenletsel.

Oorzaken
Er zijn verschillende oorzaken van hersenletsel. Bijvoorbeeld:
beroerte (of CVA, herseninfarct, hersenbloeding)
hersenkneuzing (contusio cerebri of CC)
traumatisch hersenletsel (door een ongeval)
hersentumor
• infectie

Gevolgen
De hersenen besturen alles wat we doen (gedrag, bewegen, spreken, waarnemen), denken (cognitie) en voelen (emotie). Een beschadiging in de hersenen kan dus ook invloed hebben op al deze aspecten. Daarmee kan hersenletsel uw leven ineens veranderen.

De gevolgen zijn voor iedereen verschillend. Soort en ernst van de gevolgen hangen af van de plaats en de grootte van de beschadiging. Er kunnen lichamelijke gevolgen zijn;  niet kunnen lopen, een arm niet goed kunnen gebruiken. Ook gevolgen voor de taal en spraak komen voor. Op het gebied van het denken kunnen ook problemen ontstaan. Of er treden veranderingen op in gedrag of emoties; bijvoorbeeld impulsiviteit, sneller huilen. Daarnaast komt vermoeidheid vaak voor. We noemen deze gevolgen ook wel de onzichtbare gevolgen.
 
Van ziekenhuisopname naar revalidatiebehandeling
Als u opgenomen bent in een ziekenhuis, start daar ook al de revalidatiebehandeling. Voor ontslag uit het ziekenhuis wordt gekeken waar u het beste verder behandeld kunt worden. Er zijn een aantal mogelijkheden voor vervolgbehandeling:

Behandeling in het revalidatiecentrum
De Hoogstraat heeft gespecialiseerde teams om mensen met hersenletsel te behandelen. De revalidatie vindt plaats tijdens een opname (klinisch) of in dagbehandeling (poliklinisch). Bij een opname verblijft u in het revalidatiecentrum in Utrecht. Zodra het mogelijk is, gaat u met weekendverlof. Dit geeft u inzicht in de mogelijkheden in uw eigen omgeving en in de gebieden waar u nog aan zult moeten werken om weer zo zelfstandig mogelijk te functioneren. De ervaringen die u opdoet tijdens het weekendverlof geven dus informatie die van belang is voor uw revalidatie.
Dagbehandeling is mogelijk in het revalidatiecentrum of op de revalidatieafdeling van een ziekenhuis. Meestal volgt na klinische revalidatie nog een periode van poliklinische behandeling. De lengte van de revalidatieperiode hangt af van uw persoonlijke situatie en van de doelen die u wilt bereiken.

Poliklinische behandeling in het ziekenhuis
Poliklinische revalidatie in het ziekenhuis is onder meer mogelijk in het UMC Utrecht en in Sint Antonius Ziekenhuis locatie Nieuwegein. In het ziekenhuis hebben de artsen en behandelaars veel ervaring met het behandelen van relatief gezien lichte problemen in het denken en doen. De behandelteams in het ziekenhuis werken intensief samen met de behandelteams in het revalidatiecentrum (zie ook CVA-ketenzorg).

Behandeling in het verpleeghuis
Voor ouderen bieden een aantal verpleeghuizen geriatrische revalidatie aan. Wij adviseren u om naar een verpleeghuis te gaan met minimaal 10 bedden voor mensen met hersenletsel.  Soms is het ook mogelijk om na een herstelfase in het verpleeghuis alsnog bij De Hoogstraat te revalideren. Zie ook CVA-ketenzorg.
 
Wat kan ik van De Hoogstraat verwachten?
Als gevolg van hersenletsel kunnen er problemen ontstaan op verschillende gebieden. U en uw naasten kunnen dan ook op verschillende gebieden vragen hebben.

Onderzoeksfase
De behandeling in De Hoogstraat start met een diagnostische fase: iedere behandelaar bekijkt vanuit zijn vakgebied hoe u functioneert. We onderzoeken hoe u handelt, reageert, beweegt, spreekt etc. We gebruiken ook verschillende testen om een goed beeld te krijgen van wat er precies aan de hand is.

Behandeling
Het doel van de revalidatie is dat u, ondanks uw beperkingen, zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren in uw eigen omgeving. De behandeling richt zich op het bevorderen van herstel, maar ook op het leren omgaan met de beperkingen en het vinden van passende oplossingen.
De nadruk zal - zeker in het begin - liggen op dagelijkse activiteiten als wassen, aan- en uitkleden en eten. De behandelingen worden afgewisseld met voldoende rust. Naar mate de revalidatie vordert zal de focus steeds meer komen te liggen op uw leven ná de revalidatie.
Waar mogelijk leert u oude vaardigheden weer te gebruiken. Op andere gebieden leert u dingen op een nieuwe of andere manier te doen, omdat uw mogelijkheden door het hersenletsel veranderd zijn. Soms is bijvoorbeeld een andere vorm van communiceren nodig of het gebruiken van een hulpmiddel. Misschien moet uw woning aangepast worden of is het nodig om op zoek te gaan naar ander werk of een andere sport.

Bekijk hier in hoerre de fysieke zelfredzaamheid verbeterde bij de mensen met een beroerte die wij in 2014 klinisch behandelden. 

Behandelteam
U kunt te maken krijgen met allerlei verschillende behandelaars. Zij vormen samen het behandelteam. Het behandelteam gebruikt verschillende methodes waarmee we goede ervaringen hebben opgedaan. Het  team zoekt steeds naar die methodes die goed aansluiten bij uw situatie. We geven zowel  individuele als groepstherapieën en maken gebruik van sport, spel en creatieve vormen van oefenen.

Programma op maat
Samen met ons formuleert u persoonlijke doelen om aan te werken. Hierbij kunt u denken aan doelen op de volgende gebieden: bewegen, denken, communicatie, hulpmiddelen en voorzieningen, dagelijks leven, werk en gezin. U volgt een persoonlijk therapieprogramma, dat is afgestemd op uw doelen en uw mogelijkheden. We bieden u een programma op maat. Hiervoor hebben we verschillende modules.

We hebben behandelmodules voor:
 • lichamelijke problemen
 • problemen met het denken (cognitie)
 • taal-, spraak- of slikproblemen
 
Lichamelijke problemen
Als u problemen heeft met het bewegen, dan richten we het behandelprogramma daar op in. U krijgt bijvoorbeeld fysiotherapie, ergotherapie en sporttherapie.

Daarnaast kunt u te maken krijgen met:
 • Fitstroke, een circuittraining waarmee u uw loopafstand en snelheid van lopen kunt verbeteren.
 • Oefengids beroerte Snel in beweging. Er is veel onderzoek gedaan naar het effect van oefenen bij mensen met een beroerte. Daaruit blijkt dat meer therapie het herstel bevordert in de eerste 6 maanden na een beroerte. Daarom stimuleren we mensen met een beroerte om in het begin zoveel mogelijk zelfstandig te doen en regelmatig te oefenen. U krijgt bij de start van de revalidatie - vaak al in het ziekenhuis - de oefengids Snel in beweging. Hierin staan oefeningen die u samen met uw familie kunt doen. Er is ook een app voor apple en android tablets.
 • Therapie in het weekend voor mensen met hersenletsel als gevolg van een beroerte. In het begin krijgt u ook in het weekend therapie, omdat dit het herstel bevordert. 
 • Valtraining. Tijdens deze training leert u op een veilige manier op de grond te gaan zitten of liggen en weer op te staan. U leert ook verschillende valtechnieken.
 • GameLab. In het GameLab gebruiken we o.a. de Wii spelcomputer en de Xbox Kinect als middel om motorische, sociale en cognitieve vaardigheden te trainen.
 • Spasticiteitspreekuur. Een wekelijks spreekuur voor mensen die last hebben van spasticiteit in arm of been. Hierbij zijn specialisten betrokken uit het UMC Utrecht en De Hoogstraat.
 • Gangbeeldanalyse. Als u complexe problemen bij het lopen heeft, kan uw revalidatiearts of fysiotherapeut u verwijzen naar het looplab voor een uitgebreide analyse. Lees meer in de flyer.
 • Handenspreekuur. Tijdens dit spreekuur doet u een aantal tests om het functioneren van uw schouder, arm en hand in kaart te brengen. Op basis van de uitslag kan de behandeling beter op uw problemen worden afgestemd.
 • Armstudio. Dagelijks is er een groep waar u op maat kunt oefenen met uw arm en hand volgens de CARAS-methode.
 
Problemen met het denken (cognitieve revalidatie)
Problemen met het denken noemen we cognitieve problemen. We spreken ook wel van de onzichtbare gevolgen van hersenletsel.

Voorbeelden van cognitieve problemen
 • U bent dingen vergeten die u vroeger wel wist.
 • U heeft moeite om nieuwe informatie te onthouden.
 • U bent snel afgeleid.
 • U heeft moeite met het oplossen van problemen.
 • U kunt niet goed inschatten wat u wel en niet kunt.

Onderzoek en behandeling cognitie
Bij de start van de revalidatie onderzoeken we op welke gebieden u veranderd bent en in hoeverre dit u beperkt in het dagelijks leven. De behandeling richt zich daarna op het bewust worden van en inzicht krijgen in de veranderingen; hoe ernstig zijn de problemen en wanneer treden deze op? Dat is nodig om  vervolgens aan het verminderen ervan te kunnen werken. U krijgt - afhankelijk van uw klachten - bijvoorbeeld oefeningen en tips om informatie te onthouden, aan te voelen wanneer een pauze nodig is, of te leren hoe u een opdracht kunt uitvoeren.

Aandachtsgebieden
We hebben de cognitieve problemen onderverdeeld in aandachtsgebieden: geheugen, aandacht, waarneming (zien), handelen, planning, verminderde belastbaarheid, gedrag en emotie. Per aandachtsgebied hebben we verschillende behandelmogelijkheden; allerlei groeps- en individuele behandelingen waarin we u trainen om met de veranderingen om te gaan. We werken aan die gebieden die voor u belangrijk zijn.

Structuur
Structuur is belangrijk. Uw programma wordt afgestemd op wat u aankunt. We wisselen de behandelingen af met vaste rustmomenten. U leert met een agenda te werken en uw activiteiten te plannen. Zo brengt u zelf structuur aan in uw dagelijks leven en verdeelt u uw energie over de dag. Deze agenda is voor iedereen te koop via de webshop.

Omgaan met prikkels
Het kan zijn dat u door het hersenletsel meer last heeft van lawaai en drukte. U krijgt dan therapie in een rustige, prikkelarme omgeving. Uw programma wordt geleidelijk uitgebreid, evenals de hoeveelheid prikkels die u dagelijks te verwerken krijgt.
 
Taal- en spraakproblemen (o.a. afasie) en slikklachten
Taal- en spraakproblemen
Taal- of spraakproblemen - zoals afasie of dysartrie - komen voor als gevolg van een beschadiging van het taal of spraakcentrum in de hersenen, bijvoorbeeld na een hersenbloeding of een herseninfarct. Hierdoor ontstaan bijvoorbeeld problemen met spreken, begrijpen wat er gezegd wordt, schrijven of lezen. We hebben de mogelijkheid voor individuele logopedie en behandeling in een groep. We maken ook gebruik van trainingsprogramma’s waarmee u zelfstandig achter de computer werkt.

Afasieteam
De Hoogstraat heeft een afasieteam dat (aanvullende) deskundigheid en advies biedt. Ook mensen met taalproblemen en hun behandelaars uit andere instellingen of praktijken kunnen hier advies inwinnen. Meer informatie in de flyer Afasieteam.

Slikklachten
De Hoogstraat heeft een gespecialiseerd team voor onderzoek en behandeling van slikklachten. Zij doen onderzoek naar uw slikproblemen en geven vervolgens een behandeladvies. Het team geeft u voorlichting en zorgt voor de juiste slikbehandeling. Ook mensen met slikproblemen en hun behandelaars uit andere instellingen of praktijken kunnen hier advies inwinnen. Lees meer in de flyer Slikklachten.
 
Uw naasten
We vinden het belangrijk om samen met u en uw naasten te overleggen over de revalidatiebehandeling: waar liggen de prioriteiten? Hoe was u voordat u hersenletsel opliep? Hoe willen de naasten betrokken zijn? Het is belangrijk dat u samen inzicht krijgt in het hersenletsel en leert omgaan met de gevolgen ervan. U moet namelijk samen weer verder na de revalidatieperiode. Lees meer over de samenwerking met de naasten.

Groepsbijeenkomst en kindermeeloopdag
Partners, familieleden en vrienden krijgen tijdens een groepsbijeenkomst informatie. Voor kinderen van 4 tot 18 jaar is er een speciale kindermeeloopdag waar zij voorlichting over hersenletsel krijgen en kunnen zien wat hun ouder allemaal bij De Hoogstraat doet.

Betrekken bij behandeling
We betrekken uw naasten ook bij de behandeling; zij leveren een belangrijke bijdrage aan de revalidatie. Ook thuis oefent u allerlei zaken, zoals het gebruik van uw agenda, of activiteiten die u deed voordat u hersenletsel opliep. Het is fijn als uw familie u daarmee kan helpen.
 
Nazorg
Ook als de behandeling beëindigd is, kunt u nog een beroep doen op de revalidatie. Bij uw ontslag krijgt u een afspraak mee voor controle bij de revalidatiearts. Het kan zijn dat u na een jaar wordt uitgenodigd voor een nazorgdag, waar u ervaringen uit kunt wisselen en informatie kunt krijgen.

U kunt na afloop van uw revalidatieperiode deelnemen aan de training Eigen Regie voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel.
 
Wetenschappelijk onderzoek en innovatie
Vanuit het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht doet De Hoogstraat veel aan onderzoek en innovatie op het gebied van hersenletsel. Met de resultaten willen we de zorg steeds verbeteren. Aan de hand van de laatste inzichten en resultaten op het gebied van (cognitieve en motorische) revalidatie, bieden we revalidatiebehandeling op hoog niveau.
In het verleden hebben we met onze projecten al mooie resultaten bereikt. Zo ontwikkelden we bijvoorbeeld een oefengids en oefen-app voor mensen met een beroerte. Ook het behandelprogramma Niet rennen maar plannen - voor revalidatie bij milde cognitieve problemen - is  voortgekomen uit 1 van onze projecten.

Meedoen aan onderzoek
Het kan zijn dat we u vragen om mee te doen aan een onderzoek, bijvoorbeeld door een vragenlijst in te vullen of een test te doen. Uw deelname is erg belangrijk voor ons; met de gegevens die we daarmee verzamelen helpt u de revalidatie weer een stapje verder. Een onderzoeker zal niet weten dat het om uw gegevens gaat. Als het nodig is dat de onderzoeker dat wel weet, dan vragen we vooraf altijd uw toestemming. Mocht u niet mee willen doen dan aan onderzoek, kunt u dat aangeven. Uiteraard heeft dit geen gevolgen voor de behandeling. Informatie over onderzoek & innovatiebij vindt u hier.
 

Meer informatie

Dit deel van de website gaat over revalideren na hersenletsel. Op andere delen geven wij algemene informatie over revalidatie, de behandeling en het dagelijks leven met een beperking.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Marianne Kwak, teammanager 030 256 1490.
 

laatste nieuws binnen Revalidatie

Rolstoelvaardigheid bij kinderen genomineerd voor Klokhuis Wetenschapsprijs

Rolstoelvaardigheid bij kinderen genomineerd voor Klokhuis Wetenschapsprijs

16-10-2018

Het onderzoek ‘Rolstoelvaardigheid bij kinderen’ van Marleen Sol is geselecteerd voor de Klokhuis Wetenschapsprijs 2018. [...] » Lees verder

Vernieuwde privacyverklaring

Vernieuwde privacyverklaring

11-10-2018

Het is u ongetwijfeld niet ontgaan dat er nieuwe Europese privacyregels (AVG) van kracht zijn geworden. Ook wij hebben maatregelen genomen om te zorgen dat we aan de nieuwe wetgeving voldoen.
  [...] » Lees verder

Prijs voor 'WijenCp'

Prijs voor 'WijenCp'

10-10-2018

Website www.WijenCP.nl is op de internationale WorldCPDay 2018 in de prijzen gevallen. [...] » Lees verder

Informatiemiddag voor volwassenen met CP | 2 november 2018

Informatiemiddag voor volwassenen met CP | 2 november 2018

09-10-2018

Vrijdag 2 november organiseren de BOSK en De Hoogstraat Revalidatie een interactieve informatiemiddag ‘CP-Dichtbij’. De middag is bedoeld voor volwassenen met Cerebrale Parese en vindt plaats bij De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht. [...] » Lees verder

» meer nieuwsberichten

Agenda

 • 02-11-2018

  Informatiemiddag voor volwassenen met CP

  14:00-17:00, Rembrandtkade 10, Utrecht
  » Lees meer
 • 03-11-2018

  Badminton zonder Drempels: Demonstratiedag & Clinic, Sporthal Parijsch, Culemborg

  13:00-16:00
  » Lees meer
 • 07-11-2018

  NJK Boccia 2018, t/m 20 jr, MBO College, Hilversum

  » Lees meer
 • 13-11-2018

  Symposium Thuis in Dwarslaesiezorg

  16:30-21:00
  » Lees meer
 • 22-11-2018

  NVDG Basiscursus Dwarslaesie

  » Lees meer
» meer agenda

Bekijk de video

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief