De Hoogstraat
Steun ons!
 

Behandelaars

Je kunt met veel verschillende behandelaars te maken krijgen. We hebben ze voor je op een rijtje gezet:
Consulent aangepast sporten
Aan het einde van je revalidatie kun je een sportadvies op maat krijgen van de consulent aangepast sporten van De Hoogstraat Sport. Hierbij worden sportmogelijkheden in je woonomgeving aangegeven. Zie ook de folders Aangepast sporten en Sportadvies op maat.

Informatie: E.Duijn@dehoogstraat.nl (consulent aangepast sporten) 030 256 1373
Creatief therapeut
Bij creatieve therapie kun je met behulp van beeldende en muzikale middelen werken aan doelen als expressie, vormgeving, verwerking en ontspanning. Ook kun je met de creatief therapeut zoeken naar nieuwe vormen van tijdsbesteding. Creatieve therapie beeldend gebruikt bijvoorbeeld tekenen, schilderen en beeldhouwen. Creatieve therapie muziek gebruikt o.a. songwriting, zingen, luisteren naar muziek en het bespelen van instrumenten. Bij creatieve therapie gaat het om de ervaring en de interactie en niet om het eindresultaat. Het is niet nodig om muzikale of beeldende voorkennis te hebben.
Diëtist
Als er problemen zijn op het gebied van voeding zoekt de diëtist samen met je naar oplossingen om beter of anders te kunnen eten en drinken. Zij zal bijvoorbeeld advies geven over het verbeteren van je voedingstoestand of over een gezonde leefstijl op het gebied van voeding. De diëtist komt als de arts een consultaanvraag heeft gedaan. Kijk voor de folders over dieet bij de downloads, categorie voeding/dieet.
Ergotherapeut
Samen met de ergotherapeut oefen je allerlei dagelijkse dingen, zoals wassen en aankleden, verplaatsen in en om het huis, spel, het huishouden doen, koken of boodschappen doen. De ergotherapeut kan je adviseren bij het aanvragen van voorzieningen, hulpmiddelen en woningaanpassingen bij de gemeente of zorgverzekeraar. Ook een huisbezoek is mogelijk om de knelpunten in huis in kaart te brengen of om thuis bepaalde dingen te oefenen. De ergotherapeut kan je ook begeleiden bij het maken van een dagindeling en het verdelen van je energie over de dag.
Fysiotherapeut
Met de fysiotherapeut oefen je vaardigheden op het gebied van beweging. Je doet bijvoorbeeld oefeningen voor het vergroten van spierkracht en conditie, het verminderen van pijn of het verbeteren van evenwicht. Het doel van de behandeling is dat je zo mobiel mogelijk wordt, zo nodig met hulpmiddelen zoals krukken of een rolstoel.
Geestelijk begeleider
De geestelijk begeleider ondersteunt je bij het omgaan met levensvragen. Je kunt ook andere zaken die je bezighouden met haar bespreken. Zij is op de hoogte van wat er zoal speelt tijdens een periode van revalidatie. De geestelijk begeleider is deskundig op het terrein van levensoriëntatie. Je bent van harte welkom, evenals degenen die om je heen staan.
Als je contact wilt met iemand van een specifieke levensbeschouwelijke achtergrond of kerkelijke gemeenschap kan de geestelijk begeleider daarin bemiddelen.
De geestelijk begeleider heeft haar kamer direct naast het stiltecentrum op de begane grond, naast de ruimte voor ontspanning en informatie.
Informatieblad Geestelijke begeleiding en stiltecentrum
Informatie: d.v.dorsser@dehoogstraat.nl, 030 250 1235
Groepsleider kliniek
De groepsleiders werken in de huiskamer en bieden opvang en begeleiding. Zij begeleiden je bij je ontwikkeling en bij het trainen van dagelijkse vaardigheden. Ze werken zowel individueel als in groepsverband. Belangrijke taken zijn stimuleren en motiveren gericht op cognitieve en psychosociale vaardigheden.
Groepsleider peuter-/ kleutergroep
De groepsleider geeft pedagogische begeleiding in de peuter- en kleutergroepen, waarbij - naast de dagelijkse verzorging - de sociaal emotionele ontwikkeling gestimuleerd wordt, bijvoorbeeld bij het spel met andere kinderen.
Leerkracht
De leerkracht verzorgt het onderwijs op de school in het revalidatiecentrum en onderhoudt contact met je eigen school. Kinderen van de therapeutische kleutergroep en revalidanten tot ca. 18 jaar die opgenomen of intensief in dagbehandeling zijn krijgen te maken met de leerkracht. 
Logopedist
Bij de logopedie werk je aan vaardigheden op het gebied van spreken, begrijpen, lezen of schrijven. Samen met de logopedist zoek je naar een voor jou geschikte manier om te communiceren, eventueel met een hulpmiddel, zoals een communicatieboek of een computer. Ook helpt de logopedist bij problemen met eten en drinken.
Maatschappelijk werker
De maatschappelijk werker ondersteunt jou en je ouders op praktisch en sociaal gebied. Onderwerpen als wonen, werk en tijdsbesteding komen aan bod, evenals verwerking en acceptatie van het leren leven met beperkingen. De maatschappelijk werker helpt ook bij het contact met instanties, het opstellen van brieven, het invullen van formulieren, het aanvragen van thuiszorg of het zoeken naar passende woonruimte. Ook ondersteuning van je familie of van andere belangrijke mensen in je leven is mogelijk.
Medewerker afdelingskeuken (kliniek)
De medewerker van de afdelingskeuken zorgt voor koffie en thee in de huiskamer op de afdeling. Ze verzorgt ook de (brood)maaltijden op de afdeling. Waar nodig biedt zij een helpende hand tijdens de maaltijden.
Medisch secretaresse
De medisch secretaresse regelt de afspraken met de revalidatiearts en de arts-assistent, en doet voor hen de verslaglegging. Voor vragen over afspraken met de revalidatiearts of arts-assistent kun je bij de medisch secretaresse terecht.
Orthopedagoog
De orthopedagoog denkt met ouders en kinderen mee over het functioneren thuis, op school en met vrienden en vriendinnen. Ouders kunnen bij haar terecht met vragen over de opvoeding en begeleiding van hun kind.
Met behulp van verschillende tests en gesprekken brengt de orthopedagoog de ontwikkeling van het kind in kaart. Hieruit volgen adviezen voor verdere behandeling of begeleiding. De jongeren voeren de gesprekken met de orthopedagoog vaak zelf. Bij de jonge kinderen worden de gesprekken gevoerd met de ouders.
Orthopedisch instrumentmaker
De Hoogstraat Orthopedietechniek is een orthopedische instrumentmakerij. De instrumentmaker maakt in nauw overleg met jou en de revalidatiearts een prothese of orthese (spalk) op maat.
Orthopedisch schoentechnicus
De orthopedische schoentechnici van de firma In der Maur zijn wekelijks aanwezig tijdens het schoenenspreekuur bij De Hoogstraat Revalidatie. Tijdens dit spreekuur wordt in overleg met jou en de revalidatiearts het benodigde hulpmiddel aangemeten, gepast en afgeleverd. De schoentechnicus maakt onder meer inlays en orthopedische schoenen.
 
Pedagogisch hulpverlener jeugd
In het revalidatiecentrum werken pedagogisch hulpverleners in de huiskamer en in de peuter- en kleutergroepen. Zij begeleiden de kinderen en jongeren bij hun ontwikkeling. Belangrijke aandachtsgebieden zijn contact leggen en spelen met anderen, het stimuleren van de ontwikkeling en het trainen van dagelijkse vaardigheden.
Planner
De afdeling planning maakt een individueel therapieprogramma voor elke revalidant. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de verdeling van therapieën over de dag, de aanwezigheid van therapeuten en de beschikbaarheid van voorzieningen en groepsbehandelingen. Je krijgt het therapieprogramma wekelijks op papier.
Psycholoog (GZ)
De GZ-psycholoog of gezondheidszorgpsycholoog begeleidt ouders en kinderen bij de verwerking van lichamelijk of psychisch letsel. Bespreekpunten zijn het omgaan met beperkingen en met de diverse sociale en emotionele gevolgen. Ook andere naasten kunnen, als zij dat willen, voor een gesprek worden uitgenodigd.
Als het nodig is, wordt neuropsychologisch onderzoek gedaan, bijvoorbeeld als er sprake is van hersenletsel. Dit onderzoek wordt afgenomen door de psychologisch medewerker. De meeste psychologen bij De Hoogstraat Revalidatie zijn geregistreerd als GZ-psycholoog, een wettelijk beschermde BIG-geregistreerde titel.
Revalidatiearts en arts-assistent
De revalidatiearts is eindverantwoordelijk over de revalidatie. De arts geeft leiding aan het behandelteam en coördineert het hele revalidatieproces. Je krijgt waarschijnlijk ook te maken met de arts-assistent. De arts-assistent is een arts die bij De Hoogstraat Revalidatie een opleiding volgt tot revalidatiearts. Hij of zij doet veel van het dagelijkse werk op de afdeling, onder supervisie van de revalidatiearts. De officiële naam van deze functie is arts assistent in opleiding tot medisch specialist (AIOS).
Revalidatiegeneeskunde is een medisch specialisme, net als neurologie of chirurgie. Revalidatiegeneenkunde richt zich op de gevolgen die de ziekte of aandoening veroorzaakt. Wat betekent dat voor het dagelijks functioneren en hoe kan je daar zo goed mogelijk mee omgaan?
Revalidatietechnicus
De medewerkers van de De Hoogstraat Revalidatietechniek geven technische ondersteuning bij de behandeling. Dit kan zijn door te adviseren over hulpmiddelen of door het maken van een hulpmiddel op maat. Denk bijvoorbeeld aan eet-, schrijf- of computeraanpassingen, aankleedhulpmiddelen of communicatieapparatuur. Er is ook een rolstoelwerkplaats, waar tijdelijke rolstoelen verstrekt worden voor revalidanten in de kliniek en rolstoelen gerepareerd worden.
Seksuoloog
Na een ingrijpend gebeuren, zoals een trauma of een ernstige ziekte, kan je vragen hebben over seksualiteit. De seksuoloog geeft informatie en advies op dit gebied. De seksuoloog is onderdeel van het multidisciplinaire behandelteam en werkt onder eindverantwoordelijkheid van de revalidatiearts.
De seksuoloog inventariseert met jou je seksuele zorgen of klachten. Daarbij let hij zowel op lichamelijke, psychische als relationele factoren. Op welke manier heeft je aandoening invloed op je seksualiteit? Hoe ga je met dit probleem om? Hoe werkt het door in je eventuele relatie?
Veel voorkomende problemen zijn: verminderde zin in vrijen (bij zowel voor mannen als vrouwen), erectieverlies bij mannen en orgasme- en pijnklachten bij vrouwen. De behandeling kan bestaan uit het geven van informatie,  inzichtgevende gesprekken en gerichte adviezen. Informatieblad Seksuoloog
Stagiaire
De Hoogstraat biedt stageplaatsen voor veel beroepen binnen de revalidatie. Tijdens je behandeling kun je één of meerdere stagiaires tegenkomen. Stagiaires werken altijd onder supervisie van een Hoogstraat-medewerker.
Sporttherapeut
Samen met de sporttherapeut therapeut ga je na wat je mogelijkheden zijn op het gebied van sport en bewegen. Door diverse bewegingsactiviteiten leer je weer vertrouwen te krijgen in je eigen lichaam en bouw je conditie op. De therapieën vinden plaats in de sporthal en in het zwembad. In de laatste fase van je revalidatie begeleidt de sporttherapeut je bij het zoeken naar mogelijkheden om te sporten en te bewegen in je thuissituatie. Meer informatie.
 
Therapieassistent
De therapieassistent ondersteunt behandelaars in het revalidatiecentrum met praktische werkzaamheden, bv. in het zwembad.
Verpleging
Kliniek: revalidanten in de kliniek krijgen verpleegkundige zorg waar dat nodig is. De behandeling in een revalidatiecentrum is - anders dan in een ziekenhuis - gericht op het bereiken van een zo groot mogelijke zelfstandigheid. Verpleegkundigen, ziekenverzorgenden en groepsleiders spelen daarbij een belangrijke rol. Ze begeleiden de revalidanten bij het trainen van allerlei dagelijkse vaardigheden en stimuleren hen om zoveel mogelijk zelf te doen zonder hun hulp.

Polikliniek: bij de polikliniek werkt een verzorgende als ADLhulp. Hij of zij kan hulp bieden bij naar het toilet gaan, eten en drinken of gaan rusten in de rustruimte. Indien nodig kan de ADL-hulp verpleegkundige hulp inschakelen.
Vrijwilliger
Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de gastvrijheid voor de revalidant tijdens het verblijf in het revalidatiecentrum. Zij ondersteunen de medewerkers onder andere als gastheer of -vrouw op de verpleegafdelingen en in het restaurant. Er werken ook vrijwilligers op de afdeling creatieve therapie, bij De Hoogstraat Sport en als chauffeur.

laatste nieuws binnen Revalidatie

Subsidie voor project Thuismeten van spierkracht bij ALS

Subsidie voor project Thuismeten van spierkracht bij ALS

14-11-2018

Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht heeft € 64.075,- subsidie gekregen van de Stichting ALS Nederland. Dit bedrag is toegekend aan project ‘Thuismeten van spierkracht bij ALS' dat januari 2019 zal starten onder leiding van Anita Beelen. [...] » Lees verder

Onderzoekers van Kenniscentrum in de prijzen bij DCRM

Onderzoekers van Kenniscentrum in de prijzen bij DCRM

13-11-2018

Op 8 en 9 november was het DCRM (Dutch Congress of Rehabilitation Medicine) van de VRA (Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen) in Groningen Er waren 700 deelnemers. [...] » Lees verder

BLOG Brainwave: Het (on)nut van apps

BLOG Brainwave: Het (on)nut van apps

31-10-2018

App-ontwikkelaars: investeer meer tijd in zorg-apps! Daarvoor pleit PhD-student Jochem Helleman. [...] » Lees verder

Behandelresultaten laten wederom vooruitgang zien bij klinische revalidanten op het gebied van verplaatsen en zelfverzorging

Behandelresultaten laten wederom vooruitgang zien bij klinische revalidanten op het gebied van verplaatsen en zelfverzorging

25-10-2018

De Hoogstraat Revalidatie vindt openheid over de resultaten van de revalidatiebehandeling belangrijk. Daarom publiceren wij voor de derde keer op rij de behandelresultaten van klinisch opgenomen revalidanten van 18 jaar en ouder. [...] » Lees verder

» meer nieuwsberichten

Agenda

 • 22-11-2018

  NVDG Basiscursus Dwarslaesie

  » Lees meer
 • 23-11-2018

  NVDG Basiscursus Dwarslaesie

  » Lees meer
 • 17-01-2019

  SAMEN-SCHOLING: Het goede doen voor de ander | Hersenletselnetwerk Utrecht

  10:00-16:00, Het Oude Tolhuys Utrecht
» meer agenda

Bekijk de video

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief